BIOFEEDBACK EEGjde o metodu, která pracuje na principu operantního podmiňování parametrů EEG externí psychofyziologickou zpětnou vazbou. V klinicko-psychologické praxi je biofedback řazen mezi formy psychoterapie. Jeho cílem je bezprostřední ovlivnění nervových procesů a funkcí. Praktická aplikace řadí biofeedback jako terapeutickou modalitu do psychoterapie.


Představuje nový postup, který intervenuje do psychických, psychosomatických i somatických funkcí přímo na úrovni fungování centrální nerovové soustavy. Při nácviku je zpětnou vazbou klientův mozek neustále informován o svém aktuálním stavu a výkonu. Přitom je tzv. operantním podmiňováním stimulována žádoucí aktivita a inhibována aktivita nežádoucí. Indikací jsou především dysfunkce, které se vyznačují bazální disharmonií, dysbalancí mozkové činnosti, ať již ve smyslu nadměrného útlumu či nadměrné iritace, případně obojího zároveň. Tím je oslabena tzv. kortikální regulace chování. V důsledku toho je snížena či narušena pozornost, vůle, soustředění, schopnost plánovat a odhadovat důsledky svého chování a celková schopnost sebekontroly jedince. Biofeedback lze dle dosavadních výzkumů využívat nejen k nápravě celé řady potíží, ale i k tréninku, cvičení zdravých lidí, jako „posilovna mysli“. Důležité je, že výsledky dosažené tréninkem, jsou zpravidla trvalé. Dosavadní výsledky výzkumů také hovoří zcela jednoznačně o tom, že tato metoda je účinná a prospěšná pro terapii poruch pozornosti, učení a u hyperaktivních dětí. Při práci s metodou EEG Biofeedback by měl být plně respektován multidisciplinární přístup, tj. spolupráce neurologa (neurologická a EEG diagnostika by měla být nezbytnou součástí práce s metodou) s psychologem, eventuelně speciálním pedagogem. Stejně tak je vhodné a násobící výsledek doplňovat ji různými formami psychoterapie, rodinné terapie a poradenství.


Personálně zajišťuje psycholog a vychovatelka jako asistentka s platným cerifikátem pro používání této metody.

 

Holiday Plus Mind Activator (psychowalkmann)

Jde o přístroj, mini-počítač, audiovizuální stimulátor, který pomocí speciálního světla a zvukových signálů pomáhá posilovat mysl a převést ji do stavu lehké či hluboké relaxace. Přístroj nabízí 24 relaxačních programů v 6 kategoriích (posilování mysli, realxace, učební programy, aktivace, programy pro zdraví, speciální programy).  Každý program má svou délku trvání a způsob vedení do různých hladin relaxačních stavů. Programy byly specielně vyvinuty pro stimulaci a regeneraci organismu. Může je používat každý. Rizikovou skupinu, která by měla jeho použití konzultovat se svým lékařem tvoří lidé, kteří jsou fotosenzitivní, epileptici,závislí na drogách a alkoholu, těhotné ženy, po úrazu mozku či mozkomíšního nervového systému, případně osoby bezprostředně pod vlivem alkoholu či medikamentů. 


Zkušenosti, postřehy, co se osvědčilo při práci s dětmi v DDŠ na pracovišti EEG biofeedback:

• práci s dětmi na pracovišti EEG biofeedback považuji za jednu z metod individuální psychoterapie, zaměřenou na poruchy pozornosti a hyperaktivitu, a nikoliv za zázračný způsob radikálních změn, je součástí komplexního působení na dítě

• vzhledem k v odborné literatuře doporučované délce nácviku u hyperaktivních dětí (2 roky) zařazuji do nácviku pouze děti, u kterých je reálný předpoklad, že v našem zařízení budou umístěni minimálně jeden rok

• nácvik na BFB je dobrovolnou volbou dítěte poté, co je seznámeno s podmínkami zařazení, pravidly, smyslem a časovým harmonogramem, upozorněno, že nejde o hru, ale práci navíc, která se po jeho zařazení stává jeho povinností a zodpovědností. Zařazení jsem tedy položila do roviny prestižní záležitosti, kdy dítě je namotivované, chce spolupracovat, uvědomuje si, že zařazení do nácviku je aktem důvěry v jeho pracovitost a zodpovědnost.

• nezařazuji děti, které se pohybují opakovaně na útěcích, ale využívám možnosti zařazení jako motivačního faktoru k prevenci útěkovosti

• pro většinu dětí je příliš velkou zátěží zvládnout celý trénink 15 kol, a proto jim nácvik dělím

• po každém sezení jsou děti pochváleny a odměněny malou sladkostí, samozřejmostí je úvodní a závěrečný rozhovor s délkou dle potřeby

• asi po 15-20 sezeních přichází krize, vytrácí se prvek „něčeho nového“, děti říkají, že „už je to nebaví“, pro překonání se mi osvědčuje pozitivní motivace.

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat