PRÁCE S RODINOUKlinická zkušenost potvrzuje význam rodičů pro jedincův celý život. Jsou  nejdůležitější složkou schématu rolí nadřazených (autorit). Jejich vliv je natolik silný, že rodičovské schéma našich dětí bývá často silně idealizované.  Přestože v původní rodině většina našich dětí měla určité problémy, ke kterým v mnoha případech přispělo rodičovské selhání, výchovná zanedbanost a citová deprivace, jsou rodiče, sourozenci ev. další relevantní osoby pro naše děti bytostně důležité. Snaha dítěte osamostatňovat se po stránce citové i vztahové vychází  z předpokladu, že má pevné a bezpečné zázemí v dospělých. Dítě se navazuje a identifikuje s rodičem nebo zástupnou osobou. Nejvíce emočních obtíží dětí je právě úzce spojeno s frustrací této tendence a potřeby po bezpečném a jistém zázemí, tedy domovu. Uvědomujeme si, že v mnoha případech není v našich silách dosáhnout pro dítě potřebných změn v původní rodině. Interakce v rámci rodiny je značně složitá záležitost, s rodinou je třeba dlouhodobě terapeuticky pracovat tak, abychom na základě „vnitřního porozumění“ každému členu rodiny a rodině jako celku vedli rodinu k průběžnému zajištění spolupráce všech jejích členů a navodili tak ve vztazích a komunikaci změnu.  S našimi omezenými možnostmi dosáhnout podstatné změny v rodinném prostředí dítěte souvisí i snaha poskytnout dítěti nový, dostatečně trvalý vztah nezatížený dřívějšími problémovými událostmi a postoji tak, aby mohlo své nedostatečně rozvinuté či nedostatečně zvládané potřeby, postoje a chování prospěšně utvářet a kultivovat. 

Spolupráci rodičům nabízíme ihned při příchodu dítěte do našeho zařízení. Jde o dobrovolnou aktivitu, ke které rodiče nemůžeme nutit. Součástí nabídky spolupráce je i psychologická a terapeutická pomoc. O preventivní strategii DDŠ jsou rodiče informováni na třídních schůzkách. Zároveň je seznamujeme s vnitřní směrnicí DDŠ pro postup při řešení krizových situací postupem DDŠ, např. při podezření na zneužívání návykových látek, jaký je postup, jestliže je u dítěte při návratu z dovolenky nebo útěku nalezena legální nebo nelegální návyková látka, jak bude naše zařízení postupovat v případě akutní intoxikace dítěte atd. Rodiče jsou na dnech pro rodiče seznámeni i s dalšími řády a pravidly v DDŠ (viz vnitřní směrnice)

Konzultační hodiny pro rodiče vzhledem ke specifikám našeho zařízení a specifikám spolupráce s rodiči nejsou stanoveny oficiálně. Konzultace probíhají po předchozí dohodě termínu s konkrétními rodiči při jejich návštěvě DDŠ.

Do dalšího období plánujeme pro zkvalitnění nabídky spolupráce zpracovat samostatný intervenční program.

Naše hlavní cíle při práci s rodinou: - podpora citových vazeb a emočního zázemí - pomoc při získávání realistického pohledu a smíření s rodičem jako autoritou, při vyrovnávání se dětí se skutečností zjevného rodičovského selhání - poradenská činnost psychologa - vedení rodiny k zajištění spolupráce jejích členů a navození změn ve vztazích a komunikaci - návštěvy v rodině, pozvání rodičů k návštěvě DDŠ - pravidelná korespondence s rodiči dětí, pozvání na rodičovské schůzky, konzultace při výběru povolání pro děti

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat