Škola

ŠKOLAVe škole pracujeme dle vypracovaného školního vzdělávacího programu. Motivační název vzdělávacího programu ZŠ Veselíčko „ŠKOLA PRO ŽIVOT“ vyjadřuje spojení vzdělávání s praktickými životními zkušenostmi.

Uvědomujeme si, že naše budoucnost tkví v dětech, v efektivním rozvíjení jejich vrozených schopností, které dotvářejí vlivy vnějšího prostředí. Hledali jsme a hledáme cestu, jak velmi rozdílné dispozice jednotlivých žáků úspěšně rozvíjet. Víme, že dětský věk žádá všestranný a vyvážený rozvoj dítěte. Za učivo pak nepokládáme jen fakta, vztahy a principy, ale také metody, postupy a formy učení se žáky. Nedílnou součástí výuky je výchova a nastavení základních morálních hodnot.

 

Výchovné a vzdělávací strategie

Do naší školy přichází děti, které neoplývají kladným vztahem ke vzdělání a škole jako takové. Škola je pro ně místo, kterému se ve velké většině pokoušely vyhnout nebo aspoň v ní svým způsobem přežít. Našim úkolem je, navrátit je do lavic k pravidelné školní docházce a pravidelnému přijímání znalostí a objevování něčeho nového, a to takovým způsobem, aby to nebyla jen suchá nuda suché poznatky, ale hlavně to, co budou denně používat a pomůže jim to v rychlé orientaci ve stále zrychlujícímu se tempu světa.

 

Začlenění průřezových témat

Pojatá průřezová témata se prolínají celou naší činností v každodenní práci. Nejsou tedy jen součástí školní práce, ale také mimoškolních aktivit. Průřezová témata postupně prolínají jednotlivými ročníky jako integrovaná součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu. Jsou propojena s obsahem konkrétních vyučovacích předmětů i s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu.

 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Víme, že pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeni jedinci s různými vlohami a vlastnostmi. Pro tyto lze sestavit podpůrný plán pedagogické podpory.

PLPP sestavuje třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. PLPP má písemnou podobu.

 Před jeho zpracováním probíhají rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným.“

"V případě podpůrného opatření (spočívajícího v úpravě očekávaných výstupů) pro žáky s LMP od třetího stupně podpory, bude pro tvorbu IVP využívána minimální doporučená úroveň pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření stanovená v RVP ZV." Tyto máme ještě pro lepší přehlednost zapracovány do tematických plánů a barevně odlišeny.

Snažíme se pomocí našeho ŠVP zdůrazňovat nejen znalosti, ale i dovednosti, schopnosti, rozvoj osobnosti a její kreativitu.

Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory zejména:

a) v oblasti metod výuky:

- respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků

- metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování zpětné vazby žákovi

- důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu

- respektování pracovního tempa žáků a poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů

b) v oblasti organizace výuky:

- střídání forem a činností během výuky

- u mladších žáků využívání skupinové výuky

- postupný přechod k systému kooperativní výuky

- v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká přestávka

c) zařazení předmětů speciálně pedagogické péče - vždy dle doporučení PPP nebo SPC."

Minimální doporučená úroveň, která je stanovena v RVP ZV , pak je na základě Doporučení školského poradenského zařízení rozpracována pro konkrétní ročník v IVP žáka s přiznaným podpůrným opatřením. Postup tvorby, realizace a vyhodnocování IVP je stejný jako v případě IVP ostatních žáků. IVP může být během roku upravován podle potřeb žáka. Při tvorbě IVP

Je využíváno metodické podpory školního poradenského pracoviště, SPC a PPP dle příslušnosti daného žáka a metodická podpora na Metodickém portále RVP.CZ."

 

 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – nadaní žáci

Rozpoznat mimořádné nadání žáka je dlouhodobý, a vůbec ne jednoduchý proces. Jde především o pozorování žáka ve školní práci, rozbor výsledků jeho práce, hodnocení testů a úloh, rozhovory se žákem a jeho rodiči. Vše je o to složitější, že často nemusí jít o mimořádné nadání, ale pouze o nerovnoměrný zrychlený vývoj, který se postupně může vyrovnávat s věkovou normou a ve výsledku se může pohybovat v pásmu lepšího průměru.

 

Víme, že pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeni jedinci s různými vlohami a vlastnostmi. Pro tyto lze sestavit podpůrný plán pedagogické podpory.

V případě, že bychom mezi našimi žáky objevili žáky mimořádně nadané, náš ŠVP umožňuje:

- zařazení rozšiřujícího učiva v osnovách jednotlivých předmětů - obohacení učiva

- zadávání specifických úkolů a projektů

Spolupracujeme rovněž s PPP a SPC a využíváme jejich doporučení. Následně pak může být vypracován IVP.
NAŠE ŠKOLA V OBRAZECH

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat