Náš život

Veselíčko TROFEJ - 11. ročník. Sluníčko nám přálo a tak 11. ročník Veselíčko TROFEJ mohl začít. Ráno po snídani jsme se setkali ve společenské místnosti. Promítli jsme si 1. ročník Veselíčko TROFEJ a paní psycholožka nám k tomu povídala, proč a co nás inspirovalo k této akci. Paní vedoucí vychovatelka nás potom seznámila s organizací dnešního dne. Následovalo rozdělení do družstev, přidělení pedagogického doprovodu (1. skupina - pí. Zenzinger, 2. skupina - p. Guttek, 3. skupina - p. Pajor a 4.-5. skupina p. Cahel), rozdání map a volantů k zápisu plnění úkolů + úkol pro týmy vymyslet během trasy bojový pokřik. Pan Jurášek popsal trasu a její náročnost a paní Škrípová týmy seznámila se zápisy do "volantů". Zkontrolovali jsme vhodné ošacení a obutí chlapců a vypravili se do zahrady. Vychovatelé se přesunuli na svá stanoviště.

  1. Výběr vozu a lov - sl. Brhelová, pí. Panáková
  2. Servis - kolize - pí Tománková, p. R. Pospíšil
  3. Čerpací stanice - p. Růžička
  4. Chráněná oblast - p. Jurášek
  5. Rozbitý motor - p. Zábranský
  6. První pomoc - p. Bodnárik
  7. Velká voda - p. Vícha
  8. Pichlé kolo - p. Lukačko

KIMOVA HRA - připravila a hodnotila  pí. Škrípová, rozmístila pí.  Doubravská

Na zahradě jsme si zahráli hru uzel a na mrkanou a pak už přišel čas vypustit na trasu 1. tým. Start a cíl skupin zajišťovala pí. psycholožka. Ostatní než přišli na řadu si kopali s míčem a 3. a 4.+5. skupiny  plnily KIMOVU hru. Po návratu z terému si KIMOVU hru prošli kluci z 1. a 2. skupiny. Kluci se před startem posilnili výborným koláčem, který nám upekla pí. Ryšánková a po návratu si  opekli  špekáčky a doplnili tekutiny. O občerstvení se vzorně postaraly pí. Škrípová, pí. Dočkalová, pí Musilová.

Po návratu všech dospělých jsme si s kluky ještě zahráli hru RINGO. Na závěr jsme si opět vyslechli pokřiky všech týmů. Rozloučili jsme se společným pokřikem.

Po přesunu na budovu se kluci osprchovali, naobědvali a na celoústavním kruhu jsme zhodnotili dnešní akci. A protože jsme dnešní den strávili pod heslem spolupráce a vzájemný respekt, kluky jsme většinou chválili. 

Dík patří všem dospělým za skvělou přípravu a průběh akce a za rok na 12. ročníku  Veselíčko Trofeje nashledanou! 

 

Slavata Triatlon Tour Olomouc – letošního závodu dětí a mládeže pod záštitou pana Slavaty, se  všichni 4 přítomní chlapci účastnili triatlonu na Floře v Olomouci. Umístil se jediný z našich kluků - Daniel Raidl na 3. místě ve věkové kategorii do 15 let, také byl k jeho velké radosti vylosován a obdržel nový mobilní telefon Samsung. Ostatní chlapci absolvovali a snažili se, vyzkoušeli si něco nového a někteří i přes obtíže dokončili pro ně nelehký závod. Ale našli se jedinci, kteří ač se chvástali, že si jedou pro vítězství, dokončili soutěž před cílem a zbytek ušili pěšky. Atmosféra byla dobrá a chlapci úspěšně reprezentovali náš domov. Užili si zajímavé odpoledne a vraceli se spokojení.         

Cyklovýlet  s poznáváním kraje a večerní posezení u ohníčku - Chlapci si po malém poučení z bezpečné jízdy na kole, vybrali kola a přilby. Výstroj jsme zkontrolovali a připravili si potřebné šaty a občerstvení na cestu. Odpoledne jsme se vydali  na kolech do Výklek, kde jsme pozorovali přírodu, zkoušeli vodu, povídali si o přírodě a životě v ní. Následně jsme se vydali kolem studánky Vendula do Velkého Újezdu, kde jsme se občerstvili zmrzlinou a pitím.  Povídali si o historii městyse. Další cesta nás vedla do Staměřic, po cestě jsme  trénovali naše dopravní dovednosti. Bezpečně jsme se vrátili domů a odešli na zahradu, kde jsme rozdělali ohníček a společně si opekli špekáčky, debatovali o výletě, zahráli si chvilku kopanou. Chlapci byli hezky unavení a spokojení, výlet se vydařil.             

Projekt Jan Amos Komenský započal besedou o J.A. Komenském. V průběhu dopoledne si naši žáci vyzkoušeli, jaké je to učit a sami se předvedli v roli učitele. Měli  hledat různé možnosti, jak látku na dané téma vysvětlit. Žáky projekt bavil a sami uznali, že být učitelem,  není jednoduché.         

Ukliďme Česko/Den Země  - v rámci akce jsme posbírali několik pytlů odpadků a vyčistili okolí zámku a přilehlých cest. Současně jsme diskutovali na téma ochrany životního prostředí a obnovitelných zdrojů.

Jako každoročně jsme "projekt dopravní výchovy" zařadili pro zvýšení bezpečnosti našich dětí. Začali jsme  teorií, kterou jsme zakončili zkušebními testy, kde si kluci mohli ověřit své znalosti. Praktická část proběhla na zahradě a spočívala v poznávání důležité výbavy kola a rovněž v jízdě zručnosti. Projekt Dopravní výchovy

Hry Kornoutová dáma se zúčastnilo 21 žáků a 5 pedagogů. Žáci se rozlosovali do čtyři skupin, hra probíhala současně na čtyřech šachovnicích. Letošním vítězem se stal Diego Gábor.

Projekt měsíc knihy probíhal v měsíci březnu v rámci vyučovacích hodin českého jazyka a zároveň za využití školní knihovny se prolínal i do volnočasových aktivit našich žáků. V rámci mezipředmětových vztahů se však dotkl jak cizích jazyků, tak všeobecně vzdělávacích předmětů. Mnoho prostoru se věnovalo knihám i ve výtvarné výchově a světu práce.  Kniha je pramen vědění. Proto jsme se v tomto měsíci intenzivně snažili naše žáky získat pro to, aby z literatury čerpali co nejvíce poučení a krásy, aby četbou knih zvyšovali své vzdělání, prohlubovali znalosti z různých oborů.  Věnovali jsme tedy prostor i pro ilustrátory. Věříme, že naši žáci hodnotu knih ocení.

DAS Pavlovice - Masopust - Akce se zdařila. Kluci se chovali dobře, snažili se, excelovali Ondra Provazník a Luky Tulej. Senioři měli velkou radost. Chodili jsme po pokojích, fyzicky zdatnější senioři si s mědvědem i zatančili. Po skončení jsme se občerstvili obloženými chleby a zákuskem, což pro nás připravili pracovníci DAS. Poděkvání patří všem, kteří se zúčastnili a dobře naše zařízení reprezentovali. Z akce zpracujeme i prezentaci, kterou pak promítneme na společenské místnosti.

Naši  chlapci se zapojili do projektu, "Vybarvi si svého sněhuláka", kdy již chlapci vyřezané šablony, jsme nejdříve obrousili, následně postupně vybarvovali, po zaschnutí barev, chlapci indukční jehlou vypalovali detaily na sněhulácích, na závěr jsme vyvrtali každému sněhulákovi otvor na zavěšení do bambule. Všichni chlapci se snažili, někteří se zapojovali více, jiní méně, dle svých schopností, ale i momentální nálady. Dá se to i pochopit, protože jsme v jednom zápřahu jich vytvořili 105ks. Chlapci tomuto projektu věnovali cca 20h každý.

V brzkém odpoledni jsme se vydali do lesa - do Vlčinců, po cestě jsme se zastavili v zahradě a na domečku, zkontrolovali  skleník a pochválili nový krb od pana školníka, který tam postavil. Venku bylo přimrznuto a tak to byl velmi hezký  výlet, do zamrzlé krajiny a rokle s potokem plným ledu a střechýlů. Pozorovali jsme zvěř v lese, povídali si o přírodě, viděli bobří hráz. Po návratu, byli hoši,, vymrzlí,….ale psychicky odpočatí.

Cyklovýlet v rámci jarních prázdnin v okolí Lipníka nad Bečvou, s návštěvou masopustu a ukázkou jarních lidových tradic. Chlapci si užili cyklovýlet a navštívili jsme v jeho rámci průvod masek a muzikantů, v rámci masopustu v Týně. Účastníci byli informováni o lidových zvycích v tomto období. Vše proběhlo v pořádku.

První pomoc – téma klubového odpoledne - po úvodním seznámení s průběhem a cílem klubového odpoledne, jsem chlapce krátce seznámil s první pomocí a nenápadně jim odpověděl i na otázky z testu, následně si měli chlapci možnost formou didaktických testů ověřit své znalosti první pomoci, nejdříve odpovídali na lehký dotazník s otevřenými odpověďmi, následně doplňovali kroužkovací metodou věci, které patří do lékárničky a věci, které používají záchranáři. V praktické ukázce měli možnost si vyzkoušet obvazové techniky ruky, prstů, nohy a paty dle názorného návodu a také za pomoci vychovatelů. Tato část chlapce asi nejvíce zaujala a všichni se zapojili, poté si ještě vyzkoušeli držení tzv. "židličku" pro přenos zraněného. Závěrem jsem vyhlásil soutěž o nejlépe vybarvenou omalovánku záchranáře, kterou si mohou chlapci vybarvit na bytě. Všichni chlapci se snažili, proto po závěrečném shrnutí jsem je odměnil sladkostí. Večer jsem ještě vybral vybarvené omalovánky a ty následně vyhodnotil a nejlepší odměnil.

Projekt "Velikonoce" – Pomlázka - S chlapci jsme nejdříve nachystali vytřídili a zakrátili proutky, následně jsem jim ukázal, jak se pomlázka plete a každý si mohl pod mým dozorem jednu zkusit uplést. Protože chlapcům pletení z proutí příliš nešlo, hlavně pro nepoddajnost proutků, vymyslel jsem způsob, jak se danou techniku naučit. Místo proutků jsem vytvořil základ pro pomlázku z různobarevných drátků, kde chlapci lépe uvidí techniku pletení. Následně si všichni chlapci vyzkoušeli drátěnou pomlázku uplést, někteří to zvládli na poprvé, jiní až na několikátý pokus. Když pochopili postup pletení, pustili se opětovně do pletení z proutí, zde již byly výsledky mnohem lepší, i když některým chlapcům ani tak pletení pomlázky moc nešlo. Kdo chtěl, mohl si uplést pomlázek i více, nejlépe to šlo Danielovi, který nakonec pomáhal s pletením i druhým chlapcům a jako jediný zvládl i technologii pletení pomlázky s okrasným košíkem. Většině chlapců se tato aktivita líbila a měli radost r vydařené práce.                    

S celou skupinou jsme navštívili město Lipník nad Bečvou, kde jsme se zúčastnili  předvánoční programu. Největší událostí celé akce bylo rozsvěcování vánočního stromečku, na které všichni dychtivě čekali. Protože byla velká zima, dostali kluci na zahřátí dětský svařák.

Po setmění jsme se sešli v pěkně nazdobeném vestibulu a očekávali příchod Mikuláše se svou družinou. Za rachotu rachejtlí a zahalení dýmem vstoupili mezi nás Mikuláš, dva pekelníci a také černý anděl. Kluci se pochlubili svými programy a vyslechli si své hříchy, za které někteří skončili v pytli. Po odpuštění hříchů dostali kluci balíčky se sladkostmi. Během programu si kluci pochutnávali na čertovském punči a přikusovali  ohnivé párky v rohlíku. Kluci byli z akce nadšeni a moc nám děkovali za pěkně strávený podvečer. 

Posezení s důchodci  s programem, chlapci si připravili podobný program jako na Mikuláše. Po tanečku připraveném školou nám první a druhá skupina zazpívala koledy a vánoční písně, kluci ze třetí skupiny nám předvedli divadelní scénku  O Karkulce a čtvrtá skupina si na pomoc přizvala houslistku a violončelistu a předvedli nám divadelní představení  Příběh Ježíška. Za vystoupení  sklidily všechny děti od publika upřímný potlesk.  Kluci se trochu styděli, ale vše zvládli na jedničku, za vystoupení dostali od pana ředitele velkou pochvalu. 

Vánoční posezení na skupinách proběhlo dne 18.12.2023.  Na všech skupinách byla příjemná vánoční atmosféra, stoly se prohýbaly pod dobrotami, které  napekly děti nebo připravili vychovatelé a paní kuchařky.  Po programu si kluci  rozdali dárky, kromě kosmetiky jim Ježíšek nadělil stolní hry, bedničky, sluchátka, dokonce i tablet. Někde jsme na skupinách pouštěli lodičky a rozkrajovali jablíčko, jinde jsme popíjeli šípkový čaj a chutnali připravené dobroty.  Na skupině se objevili i hosté - zaměstnanci, kteří s námi  poseděli a vánočně rozjímali s dětmi. Všem se nám posezení na skupinách moc líbilo.

Již tradičně jsme se zapojili do celostátní akce 72 hodin, která je zaměřena na to, aby si naši žáci osvojili vztah ke svému okolí a přírodě. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají již po šesté. Kdykoliv během těchto 72 hodin (13. - 15. října 2023) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. My jsme se v  letošním roce opět zaměřili na úklid okolí naší školy a obce, ve které žijeme. Vzhledem k tomu, že jsme v rámci tohoto projektu získali 15 ovocných stromů a keře motýlí, bezu a šeřík, velmi rádi jsme využili možnost obnovit náš školní sad. Do činnosti se zapojili všichni přítomní žáci školy, i pedagogičtí pracovníci  a celá akce se setkala s velkým zájmem. Výsledkem tohoto projektu je mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších pozitivních účinků na naší přírodě i okolí.

Dne 23. 10. 2023 se uskutečnila první část projektu dopravní výchovy. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny. První skupina se věnovala teorii - orientace v dopravních situacích, bezpečnost v silničním provozu. Tato část byla zakončena tematickým videem. Druhá skupina žáků se na školním hřišti věnovala praktickému nácviku jízdy na kole.

V rámci prevence jsme se těšili na návštěvu psovodů MP Přerov. Tato jednotka MP má na starosti problémové lokality, zahrádkářské a chatové oblasti, dále zajišťuje problémové sportovní a zábavné podniky, demonstrace, spolu s pořádkovou jednotkou MP Přerov. Rovněž provádí dohled nad dodržováním veřejného pořádku v obci. Psovodi  nás navštívili i s malým štěňátkem. V rámci  jejich činnosti psovodi názorně předvedli práci se psy. Ta se setkala s velkým ohlasem u žáků a vyvolali mnoho dotazů a tak jsme celou akci zakončili velmi zajímavou diskusí. Musíme policistům poděkovat za jejich  náročnou práci a trpělivost při besedě s žáky.

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat