Náš život

Projekt měsíc knihy probíhal v měsíci březnu v rámci vyučovacích hodin českého jazyka a zároveň za využití školní knihovny se prolínal i do volnočasových aktivit našich žáků. V rámci mezipředmětových vztahů se však dotkl jak cizích jazyků, tak všeobecně vzdělávacích předmětů. Mnoho prostoru se věnovalo knihám i ve výtvarné výchově a světu práce.  Kniha je pramen vědění. Proto jsme se v tomto měsíci intenzivně snažili naše žáky získat pro to, aby z literatury čerpali co nejvíce poučení a krásy, aby četbou knih zvyšovali své vzdělání, prohlubovali znalosti z různých oborů. Chlapcům jsme připomenuli. Začali jsme tím, co to kniha vlastně je. Že může být kniha jako sešitý nebo slepený svazek listů nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem. Vysvětlili jsme cestu vzniku knihy od zasazení stromu, zpracování, vyzkoušeli jsme si výrobu papíru až po svázání knihy. Kniha je též literární práce a často nedílnou součástí jsou i výtvarné zpracování. Věnovali jsme tedy prostor i pro ilustrátory. Věříme, že naši žáci hodnotu knih ocení.

V tento den jsme si připomenuli 430. výročí od narození Jana Amose Komenského. Na besedu s žáky přijala pozvání paní Musilová Jarmila, která díky svému pokročilému věku připomenula žákům školství minulého století  a dále pokračovala významem působení Jana Amose Komenského. Dále si žáci vyzkoušeli projektové vyučování s názvem "Žáci sobě učitelem". V rámci  kooperativních  her shlédli děti naučný film "Jako padlý sníh".

Po setmění jsme se sešli v pěkně nazdobeném vestibulu a očekávali příchod Mikuláše se svou družinou. Za rachotu rachejtlí a zahalení dýmem vstoupili mezi nás Mikuláš, dva pekelníci a také dva andílci. Kluci se pochlubili svými programy a vyslechli si své hříchy, za které někteří skončili v pytli. Po odpuštění prohřešků dostali balíčky se sladkostmi a někteří  také uhlí nebo brambory. Během programu si kluci pochutnávali na čertovském punči a přikusovali  teplé párky v rohlíku.  Hoši dostali i druhý balíček od babičky jednoho z našich chlapců. Na závěr nám kluci zazpívali  písničky, které se učili ve škole. Za pěkně připravenou Mikulášskou nadílku  nám  děti poděkovaly  mohutným potleskem. 

V letošním roce jsme se opět připojili k celostátní akci 72 hodin,  která je zaměřená na vytvoření vztahu člověka k ochraně životního prostředí. Naši žáci se k akci zapojili výsadbou nových ovocných stromků ve školní zahradě a úklidem okolí naší školy, ale i obce,  úklidem lesa. Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho. Přesvědčit je, že jsou sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat svět kolem sebe.  Akce proběhla s velkým zájmem našich žáků a s dobrým pocitem z vykonané práce.  Zapojila se jak škola, tak výchova.

Žáci naší školy se zúčastnili celorepublikové akce Olympijský běh T-Mobile.  Běh se uskutečnil v naší školní zahradě, kdy všichni žáci běželi 4 kola okolo školní zahrady (cca 1200 m). Na prvních třech místech se umístili tito 3 žáci: P. Kačo 8.02 min, E. Miko 8.03 min, Sinu 8.06 min.  Na závěr žáci dostali odměny, zaslané od hlavního organizátora akce.

I v letošním roce jsme společně s psovody Městské policie Přerov uspořádali preventivně výchovnou akci pro naše žáky, která  proběhla na školní zahradě. Jednalo se o ukázku výcviku a poslušnosti služebních psů přerovské Městské policie. Policisté předvedli žákům, co všechno jejich  psí svěřenci umí. Nejprve proběhla ukázka jejich poslušnosti, dále vyhledávání a následné zadržení nebezpečného pachatele v podobě policisty - figuranta a ukázka odolnosti psů vůči různým rušivým vlivům při jejich výkonu. Velmi působivá byla ukázka střelby a jeho následné zadržení. Na závěr měli žáci možnost dotazovat se policistů, co je zajímá na jejich práci. Dotazů bylo mnoho a žáci projevovali po celou dobu aktivní zájem. Za tuto zajímavou prezentaci byli psi i  policisté –psovodi  odměněni velkým potleskem žáků, kteří byli svědkem toho, jak je práce psovodů velmi náročná a současně potřebná. A my jim touto cestou děkujeme.

Školní rok 2021/2022, je již  56. rokem od založení našeho specializovaného zařízení pro reedukaci a resocializaci dětí s uloženou ústavní či ochrannou výchovou.  Hlavním úkolem školního roku je být stále  zařízením, které poskytuje  komplexní péči o žáky se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním v systému speciálního vzdělávání, využívat nové trendy a přístupy ke vzdělávání a podpoře osobnostního rozvoje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bez zbytečných traumat, necitlivých zásahů a nepedagogických postupů, založené na vzájemné komunikaci a komplexním přístupu všech zúčastněných stran ve výchově, a aby úspěšnost byla osobnostním přínosem každého dítěte a lidem v jeho okolí.

Poslední  květnový víkend vybraní chlapci strávili na cykloturistické akci, s programem na hradě Starý Jičín a na dopravním hřišti v Odrách. Na hradě jsme přespali v hradní věži a užili si noční prohlídku hradu za svitu loučí i poutavého vyprávění  legend a reálií z historie. V Odrách byla středobodem zájmu chlapců jízda na elektromobilech. Všichni byli spokojení a na tento víkend budou dlouho vzpomínat.

V letošním roce jsme se opět zapojili do celostátní akce zaměřené na úklid našeho okolí. Cítíme se být součástí obce Veselíčko, a proto naše snažení probíhalo přímo ve vesnici a jejím okolí. Využili jsme pěkného. i když rozfoukaného počasí a vyrazili jsme do okolí naší obce ve 4 třídách. Po cestě jsme sbírali odhozené plastové odpadky, které zde odhodili řidiči  projíždějící naší obcí. Přesto, že tuto akci opakujeme pravidelně každý rok opět jsme našli značné množství věcí,  které sem nepatří. Pozitivní je to, že všichni naši žáci tuto akci přijali velmi pozitivně a všichni se do úklidu aktivně zapojili o čemž svědčí přiložená fotodokumentace.

Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat