GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

GDPR

Správce, "Dětský domov se školou, Základní škola a Školní jídelna Veselíčko 1, IČ: 70259895" jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává Mgr. Šárka Jílková, DiS., MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

ID datové schránky: vidawt

adresa sídla: Karmelitská 5, 118 12 Praha 1

telefonní číslo: +420 234 811 105

e-mail:  gdpr@msmt.cz

 

Školské zařízení jako „orgán veřejné moci“ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků a klientů, proto je povinna mít pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici i dětem, klientům a zákonným zástupcům. Ve spolupráci s vedením školského zařízení vyřizuje žádosti o informace od dětí, klientů a zákonných zástupců včetně řešení vznesených žádostí.

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1, Veselíčko, PSČ: 751 25 (dále jen „DDŠ“) jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech. Na DDŠ je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID pdk4ipn, e-mailem na adrese ddsveselicko@ddsveselicko.cz nebo poštou na adrese Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1, Veselíčko PSČ: 751 25. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na DDŠ obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na DDŠ obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Podle nařízení má každý právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR. V ČR je dozorovým úřadem – Úřad na ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Pro zajištění vedení školní a personální dokumentace DDŠ, v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění, zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů v platném znění, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí v platném znění, zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění, zákona č. 589/1992 Sb., o sociálním pojištění v platném znění, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, zpracovává DDŠ o dětech a jejich rodičích a o zaměstnancích následující typy údajů:

O dětech: jméno a příjmení, č. OP /pas/, kartička ZP, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, soudní rozhodnutí, příslušnost soudu, číslo jednací a právní moc rozsudku, lékařské zprávy, údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání, datum zahájení vzdělávání, údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání, vyučovací jazyk, údaje o znevýhodnění žáka, údaje o mimořádném nadání žáka, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání, vysvědčení a katalogový list, nebo výpis ze školní matriky předešlé školy.

O rodičích: jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, bydliště, stav rodičů, bezúhonnost, zaměstnavatel, výše příjmů a kategorie bydlení, telefonní kontakt, e-mail, u sourozenců - jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní kontakt, e-mail.

O zaměstnancích: jméno a příjmení, rodné číslo, rodné příjmení, datum narození, místo narození, státní příslušnost, bydliště, rodinný stav, telefonní číslo, e-mail, bankovní spojení, zdravotní pojišťovna, vzdělání, zdravotní postižení, předchozí zaměstnání /zaměstnavatelé/, datum sňatku, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti /řidičský průkaz/, výše platu, odvody pojišťovnám a sociál. zabezpečení, okresní správě soc. zabezpečení /ELDP/, druhy srážek, výkony rozhodnutí /exekuce/, psychologický posudek, výpis z rejstříku trestů, zdravotní způsobilost, doklady o důchodu, zdravotní prohlídky.

O rodinných příslušnících: jméno a příjmení manžela/ky/, rodné číslo, rodné příjmení, datum narození, bydliště, zaměstnání, jméno a příjmení dětí, rodné číslo, datum narození, bydliště, škola, vzdělání, zaměstnání, jméno a příjmení rodičů, datum narození, bydliště, zaměstnání.

Výše vymezené údaje se dále mohou předávat zpracovatelským úřadům.Stručně o nás

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Veselíčko 1 jsou specializovaným etopedickým zařízením. Hlavní náplní činnosti je výchovně vzdělávací, terapeutická a poradenská péče o žáky převážně ve věku povinné školní docházky s nařízenou ústavní, popř. ochrannou výchovou. V rámci zařízení je zřízena základní škola. Zařízení  profilujeme  na "Péči o nadané děti s poruchami chování".

Hledat v článcích

Copyright © 2019 Dětský domov se školou, Veselíčko. Zpracoval Martin Vacek.

Hledat